Stadgar

STADGAR

för Gullboda Tomtägare- & Fiskevårdsförening

Gäller fr o m 2021-08-31

§ 1. Ändamål

Gullboda tomtägare- & fiskevårdsförening har till ändamål:
Att bevaka medlemmarnas gemensamma intressen i deras egenskap av tomtägare eller brukare av tomter.
Att förvalta de inom stamfastigheten Gullboda 2:1 Haninge kommun, Stockholms län, för tomtägarnas gemensamma bruk av avsedda allmänna platser, vatten (fiskevatten), bryggor, diken, ledningar, vattenledningsverk och andra anordningar.
Att bereda medlemmarnas möjlighet till fiske och att särskilt uppmärksamma fiskevårdande åtgärder.

§ 2. Medlemskap

Mom 1. Såväl ägare som brukare av tomt avstyckad från Gullboda 2:1 kan vinna inträde i och vara medlem av föreningen.

Mom 2. Medlem, som inte fullgjort sina förpliktelser mot föreningen, må av föreningen uteslutas.

Mom 3. Tomtägare eller brukare av tomt, som inte är medlem av föreningen, är skyldig att ersätta föreningen för tillhandahållna prestationer enligt de grunder som fastställs av föreningen.

Mom 4. Anmälan om utträde ur föreningen görs skriftligen till styrelsen.

Mom 5. Medlem, som överlåter sin fastighet eller av annat skäl utträder ur föreningen, har inte rätt att få tillbaka någon del av sina till föreningen erlagda avgifter eller få någon del av föreningens tillgångar.


§ 3. Föreningsavgifter
 

Mom 1. Inträdesavgiften beslutas av stämman.

Mom 2. Varje år före den 15 september erläggs årsavgift. Storleken av denna årsavgift eller grunderna för densamma bestäms av årsstämman.

Årsavgiften består av: Obligatoriska avgifter avsedda att täcka kostnaderna för föreningsverksamheten, allmänna platser, bryggor, pumpar, vattenledningsnät m m. Årsstämman kan besluta att viss del av avgiftsskyldigheten får fullgöras som arbetsplikt, enligt medlemmens val.

 1. Avgifter för prestationer som föreningen på beställning tillhandahåller t ex båtplatser och parkeringsplatser.

Mom 3. Förutom årsavgiften erläggs avgift för övriga av föreningen tillhandahållna prestationer t ex vimplar, kartor och särskilt fiskekort. Dessutom erläggs påföljdsavgifter under särskilda förutsättningar t ex förseningsavgifter och kontrollavgifter. Dessa avgifter fastställs av styrelsen och erläggs vid av styrelsen fastställd tidpunkt.

Mom 4. De obligatoriska avgifterna får med iakttagande av vad nedan i § 7 stadgas angående fondbildning inte bestämmas till högre belopp än omständigheterna kräver.

 • § 4. Rösträtt

Medlem, som fullgjort mot föreningen åliggande förpliktelser, äger vid föreningssammanträde en röst. Om flera medlemmar gemensamt äger eller brukar en tomt får endast en av dem utöva rösträtt.

Medlems rösträtt kan med stöd av skriftlig före sammanträdet för ordföranden företedd fullmakt utövas genom annan medlem liksom även familjemedlem som ombud. Ingen får dock som ombud företräda mer än en medlem.

 • § 5. Sammanträden

Mom 1. Föreningen håller sin ordinarie föreningsstämma – årsstämma i Stockholm under juni eller juli månad.

Mom 2. Extra stämma hålls, då styrelsen eller revisorerna finner det nödvändigt eller då medlemmar representerande minst en tiondel av samtliga röstberättigade medlemmar anhåller därom hos styrelsen och samtidigt uppger ändamålet med stämman. Sådan stämma hålls på plats som styrelsen bestämmer.

Mom 3. Kallelse till stämma, upptagande dagordning, utfärdas genom styrelsens försorg och sänds senast 14 dagar före stämman som brev (traditionellt eller elektroniskt).

Mom 4. På årsstämman skall följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
 2. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
 3. Fastställande av dagordning
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Val av två justeringsmän
 6. Styrelsens berättelse
 7. Revisorernas berättelse
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av årets resultat
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Fastställande av ersättningar till styrelseledamöter och revisorer
 11. Fastställande av budget för och årsavgifter till föreningen
 12. Fastställande av ordningsföreskrifter
 13. Fastställande av antalet ledamöter utöver ordförande i föreningens styrelse (fyra, sex eller åtta)
 14. Val av ordförande i föreningen
 15. Val av ytterligare två, tre eller fyra av styrelsens ledamöter
 16. Val av två revisorer
 17. Val av valberedning
 18. I förväg anmälda frågor
 19. Övriga frågor (beslut får ej fattas)

Mom 5. Förslag som önskas behandlat på årsstämman, skall vara skriftligt och inkommet till styrelsen senast den 1 maj. Vid extra stämma får endast ärenden som angivits i kallelsen behandlas.

Mom 6. Samtliga val förrättas och frågor avgörs genom öppen omröstning och med enkel majoritet, där inte i dessa stadgar annorlunda bestäms eller medlem begär sluten omröstning.

Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

 • § 6. Styrelse 

Mom 1. Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Stockholm och bestå av föreningens ordförande och fyra, sex eller åtta bland föreningens medlemmar valda ledamöter. Till styrelseledamot får även medlems make/maka eller närstående utses.

Mom 2. Med undantag för ordföranden väljs styrelsens ledamöter för en tid av två år val vartannat år av halva antalet ledamöter.  Mandatperioden avser tiden från den årsstämma, då valet företas, till den årsstämma som äger rum två år därefter.

Mom 3. Styrelsen kallas genom ordförandens försorg och är beslutsför då minst hälften av övriga ledamöter är närvarande.

Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll, upptagande alla styrelsens beslut och därvid uttalade skiljaktiga meningar. Varje ledamot, som deltagit i ärendets avgörande, anses ha biträtt det i protokollet antecknade beslutet, om han inte låtit där anteckna avvikande mening. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Mom 4. Det åligger styrelsen att handha föreningens intressen, ekonomiska och administrativa förvaltning, att representera föreningen utåt samt att övervaka dessa stadgars efterlevnad.

Föreningens ordförande är tillika ordförande i styrelsen. Denna utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassaförvaltare samt övriga funktionärer, när så kan anses nödvändigt. Därjämte tillsätter styrelsen tillsynsmän för fiskevård och vattendistribution och fastställer arvoden till dessa. Om styrelseledamot eller revisor utses till tillsyningsman fastställer årsstämman arvodet.

Föreningens firma tecknas av styrelsens ledamöter i förening eller av den eller de personer styrelsen utser.

 • § 7. Fonder

Föreningen kan genom beslut på föreningsstämma avsätta medel för att tillgodose särskilda behov för föreningen. Årsstämman beslutar varje år hur mycket styrelsen får disponera av sålunda fonderade medel.Styrelsen får inte utan föreningens hörande fatta beslut om att ta fonderade medel i anspråk till högre belopp än en tredjedel av det belopp vartill fonden vid nästföregående årsskifte uppgått.

 • § 8. Revision

Mom 1. Till att granska föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning utses på årsstämma, för tiden till dess sådan hållits nästkommande år, bland medlemmarna två revisorer.Till revisor får även medlems make utses.

Mom 2. Föreningens räkenskaper, vilka skall avslutas per kalenderår, jämt styrelsens berättelse, skall ställas till revisorernas förfogande för granskning senast en månad före årsstämman. Revisorernas berättelse skall överlämnas till styrelsen senast 14 dagar före stämman.

 • § 9. Fiske och fiskevård

Mom 1. Föreningens fiskevatten skall vårdas och utvecklas så att medlemmarnas och deras familjers intresse för fritidsfiske så långt som möjligt skall beaktas.

Mom 2. För vård, utveckling samt kontroll av föreningens fiskevatten utses tillsynsmän med särskilda befogenheter.

Mom 3. Övergripande föreskrifter för fiske regleras i allmänna lagar och kungörelser. Av föreningen, utöver dessa föreskrifter, speciellt antagna regler fastställs i föreningens ordningsföreskrifter.

 • § 10. Övriga föreskrifter

Föreningens verksamhet regleras förutom av dessa stagar av:

ORDNINGSFÖRESKRIFTER som antas av föreningsstämman på förslag av styrelsen. De kan även innehålla administrativa och tekniska föreskrifter samt information.

KOMPLETTERANDE FÖRESKRIFTER som vid behov meddelas av styrelsen. Under verksamhetsår beslutade kompletterande föreskrifter underställs, på förslag av styrelsen, årsstämma för införande i föreningens ordningsföreskrifter eller förkastas.

 • § 11. Information till medlemmarna

Information om föreningens verksamhet erhålls i första hand ur dessa stadgar och föreningens ordningsföreskrifter. Aktuella avgifter, information och kompletterande föreskrifter meddelas av styrelsen på lämpligt sätt t ex genom  ”Områdesorientering” eller ”GTFF aktuellt”. Sådana meddelanden kan anslås, publiceras på webplats, utsändas via brev eller e-brev etc.

 • § 12. Stadgeändring

Dessa stadgar kan inte ändras med mindre än att beslut därom fattas på två på varandra följande stämmor med minst en månads mellanrum, varav den ena skall vara ordinarie årsstämma, och förslaget om stadgeändring vid andra stämman biträtts med minst två tredjedels majoritet, av de vid stämman närvarande.

 • § 13. Upplösning

Mom 1. Föreningen kan inte upplösas med mindre än att beslut därom fattas på två på varandra följande stämmor med minst en månads mellanrum, varav den ena skall vara ordinarie årsstämma, och förslaget om föreningens upplösning vid vardera stämman biträtts med minst två tredjedels majoritet, av de vid stämman närvarande

Mom 2. Sådant beslut träder i kraft från utgången av löpande verksamhetsår.

Mom 3. Upplöses föreningen skall den träda i likvidation. Uppstår behållning, skall den disponeras enligt beslut av den enligt mom 1 i sist hållna stämman.