Fiske & Jakt

 

Fiske

För fiskets bedrivande på föreningens område gäller allmänna lagar och kungörelser. Utöver dessa gäller för GTFF tilläggsföreskrifter enligt nedan: Make/maka, föräldrar och barn till medlem får fiska med iakttagande av inskränkningar och skyldigheter, som gäller för medlemmar. Detta gäller även gäster till medlem i närvaro av denne eller någon av dennes angivna anhöriga.

Styrelsen tillsätter tillsynsmän men för närvarande finns ingen utsedd.

Alla utlagda redskap skall vara tydligt märkta med ägarens tomtnummer. Omärkta redskap skall omedelbart rapporteras till fisketillsynsman för omhändertagande.

Fiske med nät är tillåtet inom det vattenområde som framgår av särskild fiskekarta.

Utöver vad som stadgas i lag och allmänna kungörelser är det förbjudet att:

a) fiska med ryssja, ståndkrok, sax, flytande långrev, mjärdar, nät, med undantag av mört- och löjnät samt mörtstugor vintertid.

b) fiska i Uddsjön.

c) fiska i Guldbodasjön med nät, ryssja, kasse eller liknande redskap.

d) fånga mer fisk än vad som används i eget hushåll.

e) sälja fångad fisk.

Vid överträdelse av bestämmelserna i denna paragraf skall utöver vad som beivras enligt lag den felande första gången av styrelsen tilldelas varning. Vid upprepad förseelse förverkas redskapen och styrelsen får ta ut en kontrollavgift.

Uppstår meningsskiljaktigheter mellan enskilda medlemmar eller grupper av medlemmar angående fiskets utövande, skall de tvistande i och för medling hänskjuta saken till styrelsen.

Kan inte förlikning uppnås på detta sätt skall saken upptas på nästkommande föreningsstämma, vars beslut de tvistande vid äventyr av förlust av fiskerätten är skyldiga att rätta sig efter.

Se även stadgar och ordningsföreskrifter.

Jakt

Torbjörn Molander är jaktvårdsledare för GTFF och reglerar all jakt inom vårt område.

Inom föreningens område strövar vilt; främst rådjur och älg. Viltvården regleras inom föreningen av utsedd jaktvårdsledare. Jakt är förbjuden utan jaktvårdsledarens särskilda tillstånd.