Skötselplaner för kvarter 8 och 9


Nu finns färdigt utkast till generella principer för mark- och skogsvård och skötselplaner för kvarter 8 och 9 i enlighet med stämmobeslutet om ett mer långsiktigt och transparent arbetssätt 

Under hösten har styrelsen, överkvartersmästare Lennart, kvartersmästarna för kvarter 8 och 9; Conny och Lars, tillsammans med Magnus Kurtsson (Uhr jord och skog) arbetat fram förslag dels till ett generellt dokument med principer för skogs- och markskötseln i Guldboda, dels till översiktliga skötselplaner för kvarter 8 och 9. Skötselplanerna utgår från den genomgång Skogsstyrelsen gjorde och har sedan kompletterats efter rundvandring i kvarteren. Till skötselplanerna finns en bilaga med förslag på tider för olika åtgärder och vad man ev. kan behöva hjälp med från entreprenör.


Det övergripande dokumentet med principer för skötseln kommer styrelsen lägga fram till stämman i sommar för slutligt beslut. Det är ju tänkt att kunna användas som bas för skötselplaner också för övriga kvarter vart efter. Skötselplanerna kommer börja användas under vårvintern. Ett uppdrag kommer ges till Magnus Kurtsson redan i vinter för kvarter 8 i enlighet med förslaget. I kvarter 9 kan det behövas vissa ytterligare diskussioner innan Magnus får de uppdrag som föreslås i skötselplanen.

För frågor och ev. synpunkter om skötselplanerna så kan ni vända er till styrelsen där det i första hand är Filippa som har ansvaret.