Försvarsmakten övar runt Muskö och ev. i vårt område v.42, dvs. 19-22 okt

Styrelsen har fått en förfrågan av Försvarsmakten om att nyttja föreningens mark och vägar i samband med en militär övning i höst. Vi har givit tillstånd till detta med vissa förbehåll. Först och främst har vi gjort klart att vi bara kan svara för de gemensamma ytorna och alltså inte våra medlemmars fastigheter. Vi har också meddelat att vi vill att våra medlemmar ska kunna röra sig fritt på föreningens vägar och mark under övningstiden. Försvarsmakten har förklarat att man kommer arbeta för att minimera åverkan på vägar och mark samt att ersätta oss för skador om sådana skulle uppstå.

Bifogat finns den information vi fått om övningen hittills – sprid gärna informationen till era nära för att minimera risken för överraskningar i samband med övningen.

—————————————————————————————————-

Höststädning den 2 oktober 2021 från 9.00

Den 2 okt är det traditionsenligt dags för höststädning av området. Samling sker kvartersvis kl 9 då uppgifter fördelas av kvartersmästaren.

kvarter 1: Parkeringen Österudd
kvarter 2 – Parkeringen Bergholmen
kvarter 3 – Vid tennisbanan
kvarter 4 – Brevlådorna Skramsövägen
kvarter 5 – Pumphuset
kvarter 6 – Brevlådorna Högvägen/Strandvägen
kvarter 7 – Brevlådorna Högvägen/Tvärvägen
kvarter 8 – Nere vid bryggan (Segerfälts brygga)
kvarter 9 – Johanssons lada

Ni som är nya i föreningen kan gå in och titta på hemsidan där det bl.a. finns en förteckning över kvartermästare och kartor över kvarteren.

Alla som hjälper till får nedsatt årsavgift i föreningen och blir bjudna på ärtsoppa vid tennisbanan kl 13.00!

Årsstämman 2021 hölls tisdagen den 31 augusti med rekordmånga registrerade medlemmar

GTFF:s årsstämma avhölls till slut ca. 4 månader försenat den 31 augusti i Hägerstensåsens medborgarhus. Rekordmånga medlemmar deltog eller hade skickat fullmakt och deltog genom ombud. 109 medlemmar var röstberättigade (vid mötet angavs 106 men en senare genomräkning av avprickningslistorna visade 109). Protokoll från stämman kommer läggas ut när det justerats. Några viktiga beslut:

  • Stämman fattade med tydlig majoritet beslut att inte införa bommar vid infarterna.

  • Omröstningen om att upplåta plats för en padelbana på eller i anslutning till ängen slutade med precis lika många ja- som nejröster. Förslaget från padelgruppen föll därmed och gruppen får arbeta vidare tillsammans med styrelsen om man vill återkomma till medlemmarna i frågan om padelanläggning på området.

  • En boulebana öppen för allas användning kommer anläggas på ängen med finansiellt stöd från föreningen.

  • Stadgeändringar röstades igenom en andra gång vilket innebär att årsstämman 2022 kommer hållas juni/juli och avsikten är att den förläggs till Muskö. Sista datum att skicka in motioner för stämman är den 1 maj.

Camilla Carlesson avgick och avtackades från styrelsen efter fyra år och Mikael Carleson valdes in i hennes ställe. Under kommande år består därmed styrelsen av Filippa Arvas Olsson (ordf), Elias Ahlenius (kassör), Christian Berggren, Jan Westerberg och Mikael Carleson

Välkomna till GTFF:s årsstämma 2021 den 31 augusti 18.00 i Hägerstensåsens medborgarhus, Riksdalervägen 2 Hägersten

Nu närmar vi oss datum för våra två föreningars något försenade årsstämmor, där frågan om bommar ska införas vid infarterna också ska beslutas. Vidare kommer GTFF:s stämma behandla två motioner om boulebana respektive padelbana i anslutning till ängen.

Ni är alltså välkomna till Hägerstensåsens medborgarhus tisdagen den 31 augusti 18.00 då först de stadgestyrda delarna av föreningarnas årsstämmor kommer genomföras för att sedan följas av en gemensam diskussion och omröstning om bommar. Dörrarna öppnas runt 17.30 för avprickning. Vi kommer organisera oss för att göra det möjligt att undvika trängsel vid  ingångarna och i salen, men det är förstås viktigt att alla hjälper till att hålla avstånd vid köbildning i samband med avprickning etc.  Vi försöker också ordna så att vi kan bjuda på enkel smörgås och kaffe som vanligt.  
Alla handlingar och underlag för GTFF:s stämma finns i länkar nedan.

Det är viktigt att komma ihåg att den som deltar och vill rösta i frågan om bommar i GSF (Vägföreningen) måste ha med fullmakt från samtliga delägare till fastigheten. Om någon inte har möjlighet att vara med men vill rösta går det att lämna fullmakt till annan medlem. Eftersom omröstningen kommer ske i båda föreningarna behöver man då ha fullmakter för båda föreningarna. Hör av er till någon i styrelserna om ni behöver hjälp med att hitta någon som är beredd att rösta åt er via fullmakt. 

Inställd midsommar 2021

Efter mycket diskussioner med evenemangsgruppen och andra, och efter mycket vånda, har styrelsen bestämt att ställa in även midsommarfirandet 2021. Vi tvingades helt enkelt inse att pandemin fortfarande håller sitt grepp om oss och att det finns en allmän känsla av att det skulle innebära alltför stora risker att dra igång de gemensamma aktiviteterna nu till försommaren. Det kommer alltså kännas lika tomt på ängen i år som förra året på midsommarhelgen och veckorna därefter. Men nästa år ska stången upp! Förhoppningsvis känns det då också fullständigt naturligt att dansa, leka och tävla tillsammans precis som vanligt.

Besked om årets stämma

Hej alla grannar i Guldboda!

Tyvärr fortsätter ju pandemin att ställa till det för oss alla och styrelsen anser inte att vi nu kan besluta om en stämma med fysiskt närvaro i slutet av april som vi hoppats. Många föreningar har under det gångna året lyckats bra med att ordna digitala stämmor men  just frågan om bommar är något som vi anser bör diskuteras vid en stämma där alla har möjlighet att delta fysiskt. Därför har vi bestämt att skjuta på årsstämman till i sommar. Vi tänkte först organisera stämman före midsommar men det visar sig av pandemirelaterade skäl inte vara möjligt att hyra lokaler i Haninge i juni och svårt i Stockholm. Vi har därför beslutat att hålla vår stämma i augusti och då som vanligt tillsammans med Vägföreningen. Förberedelserna för GTFF:s stämma är i princip klara. Vår kassör Elias har med hjälp av Lasse Törnberg tagit fram resultaträkning och bokslut för 2020, det finns en verksamhetsberättelse och revisorerna har fått det de behöver för sitt arbete. Två motioner har inkommit om att anlägga en padelbana respektive en bouleplan. Därutöver kommer det material som arbetsgruppen tog fram om bommar förstås skickas ut igen. 

Vårt förstahandsalternativ är att hålla stämman på Muskö lördagen den 28 augusti kl 14.00. Om det inte blir möjligt att hitta en lämplig lokal på Muskö eller i närområdet, kommer vi som andrahandsalternativ hålla stämman i en lokal i Stockholm tisdagen efter, dvs. den 31 augusti 18.00. Vi satsar på att kallelse och allt material skickas ut redan före midsommar och då med slutlig tid och plats. Som ett sistahandsalternativ om det fortfarande är omfattande restriktioner kommer stämman hållas helt digitalt den 31 augusti. Vi börjar förbereda planeringen för att i så fall göra det på ett så säkert och bra sätt som möjligt och så att alla ska känna att de har möjlighet att delta. 

Vi har också inlett samtal mellan de två styrelserna om vilka åtgärder som kan vidtas nu i sommar för att minska de störningar som varit framförallt längs Bergviksvägen, vid lianen och på Örnsand. Vägföreningen har fått tydligt besked från Trafikverket att så länge vi har statsbidrag för vägarna får vi inte ha ett allmänt parkeringsförbud i området och inte heller genom fysiska hinder försämra tillgängligheten till vägarna (t.ex. i de vägrenar där många parkerade i somras). Det gör att det inte är så enkelt att hitta bra åtgärder inför sommaren men diskussionen fortsätter mellan styrelserna och goda förslag från alla välkomnas självklart. Ett tillfälle att byta några ord om det här kan t.ex. vara i samband med korvgrillning på ängen den 24 april vid 12.00 efter gemensamma vårstädningen! 

Hälsningar från styrelsen i GTFF 

Vårstädning och sommarvatten lördagen den 24 april 2021

Välkomna till ängen lördagen den 24 april för att vårstäda i området! Kom till ängen vid tennisbanan 9.00 så fördelar vi arbetsuppgifter – i år är det mycket ris som behöver samlas ihop efter avverkningarna och vinterns stormar så utmärkt om ni har kärror som kan utnyttjas.

Efter några timmars arbete, framåt 12.00, bjuder vi på grillad korv och något att dricka vid tennisbanan.

Välkomna hälsar styrelsen!

Om allt går som det ska kommer Michael och Lasse sätta på sommarvattnet till hela området inför vårstädningshelgen.

Styrelsen återkommer med besked om årets stämma först i slutet av mars 2021

Styrelsen har fortfarande ambitionen att hålla en fysisk årsstämma i slutet av april. Det skulle då vara helt i enlighet med stadgarna (enligt vilka stämman ska hållas i mars eller april). Om stämman kan hållas fysiskt kommer den utöver de formella frågor som stämman alltid beslutar om, också behandla frågan om bommar utifrån det underlag som presenterades under hösten. Vidare har styrelsen fått en motion om att anlägga en padelbana och en motion om att anlägga en boulebana.
 Vid nästa styrelsemöte i slutet av mars kommer vi fatta det slutliga beslutet om stämman kan genomföras på det sättet eller inte och hur vi annars ska ta hand om de beslutspunkter som ligger och väntar. Vi kommer kommunicera vårt beslut till er före mars utgång.

Nya sopkärl under vintern vid södra infarten

Styrelsen har kommit överens med SRV om en mindre ändring i sophanteringen vid södra infarten till området. Den container som vi nu slänger soporna i kommer framöver bara användas under sommarhalvåret. Under vintern kommer SRV flytta bak containern och låsa den. Framför kommer det istället placeras ut fyra sopskåp och ett kärl för matrester. Skälet är att det är betydligt mindre sopor under vintern och att sopskåpen och kärlet för matrester kan tömmas samtidigt och av den typ av sopbil som används i övrigt på Muskö.

Den här ordningen kommer gälla inom kort och fram till vecka 18, dvs. första veckan i maj då skåpen flyttas bort och containern låses upp och flyttas fram. Vecka 40, dvs. i början av oktober kommer så skåpen tillbaka och containern flyttas tillbaka och låses.

Vi har sagt att vi gör så här på försök och att vi får justera om det inte fungerar lika bra som tidigare. SRV har också lovat att snabbt ordna med extra tömning om det t.ex. skulle bli fullt vid påsk. Hör gärna av er till styrelsen eller direkt till SRV om ni märker att det är fullt.

Styrelsen

 

November 2020 – Stämma i GTFF

Till alla medlemmar i GTFF!

Styrelsen för  GTFF har efter att ha övervägt pandemisituationen beslutat att försöka genomföra en ordinarie årsstämma med fysisk närvaro i mars/april. Utöver de ärenden som enligt stadgarna ska avhandlas på årsstämman kommer dagordningen innehålla frågan om bommar liksom de stadgeändringar som krävs för att flytta framtida årsstämmor till sommaren. Vi är överens med Vägföreningen om att det samtidigt kan hållas en extrastämma i Vägföreningen så att frågan om bommar kan tas gemensamt i båda föreningarna.

Om pandemin däremot fortfarande omöjliggör ett fysiskt möte under våren kommer vi återkomma med förslag om hur föreningen ska leva upp till stadgarnas krav på val av styrelse, årsredovisning, budget m.m. utan att detta sker vid ett fysiskt möte. I så fall får diskussionen om bommar skjutas fram, antagligen till sommaren då vi kan kalla till extrastämma i samband med Vägföreningens årsstämma.

Det här beslutet har vi fattat efter att de senaste veckorna haft mycket kontakt med många av er medlemmar. Flera av er har förordat en snabb elektronisk omröstning om frågan om bommar utifrån det underlag som skickats ut eftersom frågan diskuterats under flera år. Andra har framfört att många frågor återstår och efterfrågat ytterligare svar och diskussioner innan någon omröstning sker. Vi är helt överens i styrelsen att vi behöver lyssna på och väga in alla medlemmars inställning och hoppas att alla kan respektera att vi därför bedömt att frågan om bommar behöver avgöras vid ett fysiskt möte och att det ska hållas så snart pandemin tillåter.

Vi återkommer alltså med tydligare besked  senast islutet av februari.

Styrelsen i GTFF