Historia

På den här sidan kommer texter med inlägg som rör vårt områdes historia. Först ut är en artikel ur Musköbladet Nr 3 2019 tidigare publicerad där skriven av Margareta Granström

Guldboda Tomtområde

Lite historia nedtecknat ur minnet av Margaret Granström våren 1999

*29 Mars 1915 – 16 December 2015

Tomtområdet bildades genom att dispo­nent Ivar Nordström i Åmåls Sågverks AB 1938 förvärvade stamfastigheten Guldboda 2:1, som avstyckades från de fastigheter som bildade Arbottna skift­eslag.

Fastigheten Guldboda 2:1 förvär­vades som avstyckningsfastighet, styck­ning och försäljning påbörjades med en gång. Ett önskemål från säljaren var att köparen helst skulle bestämma sig för en ”Åsastuga” från Åmåls Sågverks AB. Försäljningen sköttes av överstelöjtnant Emil Fevrell tillsammans med ingenjör Pelle Skotte.

Bland de första köparna 1938 – 39 var Gurli Kramer, Ingemar Ullman, Olof Åström, Calla Sandström, Margareta och Gustaf Granström, Eva och Karl Schollin samt Margit och Harry Egler.

Dessutom köpte Emil Fevrell med fru Berta den lillstuga (nu riven) som tillhört torpet Udden. Torpet Uddens huvudbyggnad köptes av Berta Fevrells syster Elsa Kraak. Från henne kommer benämningen Kraakbacken.

Inom stamfastigheten låg också tor­pet Bergvik som beboddes av fiskarfa­miljen Johansson sedan generationer tillbaka.

Omedelbart norr om stamfastigheten fanns gården Guldboda som brukades av familjen Borg.

Våren 1939 fick Svea Ingenjörkår i uppdrag att bygga bron mellan Muskö och Skutholmen.

Uppgiften tilldelades Gustaf Gran­ström och Volontärskolan på Svea In­genjörkår. Styrkan transporterades till Muskö och broslagningsplatsen där allt material fanns upplagt.

Inkvartering skedde i tält strax öster om torpet Udden på en äng. Bygget av bron ingick som en övning i den militära utbildningen.

Gustaf Granströms vistelse på ön re­sulterade i köp av en tomt vilket nämnts tidigare.

Efter att andra världskriget brutit ut i september 1939 avstannade försäljning­en och disponent Nordström och Åsabolaget drog sig så småningom ur.

Försäljningen av tomter kom inte igång förrän kriget tog slut 1945. Säl­jare var då AB Skärgårdstomter med her­rar Ahlgård och Rydberg. Försäljningen handhades av f.d. fjärdingsman Eriksson.

1946 bildades Guldboda Tomtägare­förening som några år senare slogs ihop med Södra Muskö Fiskevårdsförening till Guldboda Tomtägare och Fiskevårdsför­ening, GTFF.

Under 40-talets första hälft var det ett visst besvär att ta sig mellan Stockholm och stugan på Muskö. En möjlighet var att åka tåg mellan Stockholm och Nynäs­hamn. En annan möjlighet var att med buss eller bil ta sig till Söderby brygga på fastlandet och sedan ta passbåten över till Mickrums brygga. Den vidare färden ner till Guldboda fick sedan ske med cykel eller ibland med häst och vagn. Borgs i Guldboda ställde ofta upp och körde. I mitten av 40-talet började reguljär båt­trafik gå från Söderby brygga ner till bryggorna Guldboda, Västerudd och Österudd på onsdagar och lördagar som­martid.

Bland båtarna kan nämnas ”Havsbus­sen” som gick nämnda sträcka från slutet av 40-talet fram till omkring 1960. Skep­pare på ”Havsbussen” var Jonne Eriksson och han hade hjälp av sin fru Emmy och sonen Bo.

Inom Guldboda området fanns från början bara några få vägar som komplet­terades av en del större stigar. Vägarna var i princip gjorda för häst och vagn. I sam­band med exploateringen tog fart efter kriget byggdes vägnätet ut och de gamla vägarna förbättrades.

Nästa stora förändring kom under örlogsbasens tillblivelse och kulmine­rade när tunneln öppnades 1964. Under 50-talet inlöstes ett 70-tal tomter som låg inom blivande varvsområdet.

Omkring 1960 slutade ”Havsbus­sen” att gå på grund av sinande trafikant­ström. Många använde sig av bilfärjorna som i mitten av 50-talet hade börjat trafi­kera sträckan Söderby brygga-Mickrums brygga.

Under de första åren på 60-talet ef­ter att båtförbindelserna Söderby brygga — Guldboda området lagt ner och fram till dess att tunneln öppnades, ordnade Tomtägareföreningen med en båtförbindelse mellan Yxlö och Västerudd som gick ett begränsat antal turer under som­marveckorna.

Matvaror kunde man beställa från Muskö Diversehandel, som innehades av Gösta Lönnberg. Matvarorna kom från början ner per cykel och så småningom per lastbil och levererades vid tre ”kios­ker”, där man hämtade dem.

Mjölk köptes i Guldboda hos Borgs. Hos Johanssons i Bergvik kunde man få köpa färsk fisk. Huvuddelen av fångster­na levererades dock till Nynäshamn.

I och med den ökande biltrafiken på 60-talet, först via bilfärjorna och sedan genom tunneln, minskade behovet av att ringa och beställa matvaror och ”hem­körningen” upphörde så småningom helt.

Mjölkhämtningen från Borgs i Guld­boda upphörde också helt i och med att de lämnade gården 1968. Den ingår nu­mera i varvsområdet.

Tennisbanan blev färdig 1963 och byggdes på privat initiativ. Banan inne­has och sköts av Guldboda Tennisklubb, GTK.

Det populära midsommarfirandet som under de senaste decennierna haft mycket stor uppslutning, 500 – 700 personer, började i liten skala i slutet av 40-talet. Många personer hjälptes redan då åt att förbereda festen, med att klä midsommarstången mm. På midsom­maraftons kväll var det dans till drag­spelsmusik på Österudds brygga och midsommardagen ägnades åt tävlingar och dans kring ”stången” till fiol- och dragspelsmusik på den så kallade Mid­sommarängen, och så är det än i dag.

Under många år har Tomtägarefören­ingen också årligen anordnat en fisketäv­ling med utgångspunkt från badstranden vid Örnsand.

Margareta Granström våren 1999

 

Den första broschyren för tomtområdet ifrån -39
Ett försök till faksimil med bilder ifrån Musköbladet och med Engravia Sawtooth font i rubrikerna för den som undrar.

 

Å södra delen av Muskö, belägen invid den mäktiga Mysingefjärden i Stockholms södra yttre skärgård, kommer från och med instundande vår att öppnas ett förstklassigt villa- och sportstugeområde omfattande mer än 400 tunnland.

Mysingebaden — Parti från Bergvik.

(I original broschyren en bild från Bergvik)

Området inrymmer förutom tvenne större sötvattensjöar terräng av det mest varierande slag, såsom härliga sand- och klippstränder, djärva bergformationer omväxlande med leende ängar, björk- och ekbackar samt gran- och furuklädda höjder. De högst belägna punkterna medgiva vidsträckta utsikter mot Danziger Gatt och havet med Måsknuv’s och Landsorts fyrar i bakgrunden. Till Mysingebaden, som erbjuder möjlighet till talrika strandtomter vid såväl ovannämnda sötvattensjöar som vid havet, höra sjutton större och mindre öar bildande naturliga och mot havet välskyddade hamnområden.

Inom Mysingebaden avses att anläggas ett förstklassigt havsbad med härliga sandplager och alla till ett havsbad hörande anordningar, havsbadsrestaurang med in- och utomhusdansbanor, utsiktsplatser, båthamnar, lek- och idrottsplaner, tennisbanor

Mysingebaden — Gullboda sjö

(I original broschyren en bild på Gullbodasjön)

samt strand- och skogspromenader m. m. Därutöver kommer området att förses med elektrisk kraft och goda kommunikationer samt lämna möjlighet till jakt och fiske.

Av öarna är en del omedelbart till salu. Så snart styckningsplanen hunnit slutföras, komma tomter i större utsträckning att försäljas till humana priser och på goda villkor. För bebyggelsen anordnas fullständig och förstklassig byggnadsservice, varvid huvudsakligen komma att uppföras de välkända Åsa-husen och Åsa-sportstugorna.

1939

Den andra broschyren för tomtområdet ifrån -45

PÅ MUSKÖ

Med milsvida stränder och omväxlande natur

Är en bygd, lika rik på skönhetsvärden som på historiska minnen. På Muskö har det inre Södermanlands gamla fina kultur och leende natur ingått förening med havsbandets storslagenhet. Resultatet har blivit en liten värld för sig därute i det blå havet med en oemotståndlig, kontrastrik skönhet. Muskö är därför den idealiska tillflyktsorten, där den jäktade storstadsbon kan njuta den tidlösa ro och glädje i naturen, som tyvärr blir alltmera sällsynt i huvudstadens närhet.

I vikar och fjärdar leva skärgårdens alla fåglar sitt fria liv, liksom för tusen år sedan vikingarna, vilka från desssa trakter styrde ut i världen. I en av öns skyddande fjärdar var det ju också som Sverige fordom hade sin förnämsta örlogshamn, Älvsnabben, omnämnd redan 1442 och 1630 utgångspunkt för Gustaf II Adolfs färd till Tyskland. 1719 var Älvsnabben bas för ryssarnas härjningar i socken. Hamnens minne är hugfäst genom det bekanta Älvsnabbenmonumentet.

I denna vackra minnesrika trakt kan Ni nu välja Er eget stycke ursvensk natur av den karaktär, Ni bäst tycka om. På den långa landområde, som Muskö sträcker ut mot söder. Säljes nämligen ett tjugofemtal sjötomter och ett par hundra innertomter. Eftersom området är en långsmal udde, blir vägen till vattnet kört även för innertomtägarna (se kartan!). Milsvida fiskevatten i den utmärkta fisketerrängen kring ön stå till s a m t l i g a tomtägares förfogande. ¾ av områdets stränder äro avsatta som ”reservat” med fri tillgång och till gemensam glädje för alla tomtägarna. Där finns härliga badplatser med både sand och klippor. Ett flertal småöar i fjärdarna runtomkring utgöra lämpliga mål för fiske- och badutflykter. Det är gott om bär och svamp i markerna. Vattenledning, telefon och elektriskt ljus finns inom området. Vägar och bryggor ha anlagts.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förbindelse med Stockholm upprätthålles medelst järnväg och buss till Söderby brygga i Västerhaninge socken samt båt därifrån till tre bryggor på området: Gullboda, Västerudd och Uddens (se kartorna!).

Drottninggatan 71 D, Stockholm   Tel. 20 10 25,  20 10 55.
Ombud