Ordningsföreskrifter

GTFF´s ordningsföreskrifter – fastställda av stämman den 8 mars 2017

Dessa regler är framtagna, och beslutade vid föreningsstämma, för att skapa trivsel och
samförstånd mellan medlemmarna i GTFF. Prata med
grannarna/kvartermästarna/styrelsen innan du gör något som du är osäker på om det är tillåtet eller inte. Om alla GTFFare visar hänsyn mot varandra och använder sunt förnuft så får vi alla en trevlig vistelse på Gullboda!

//Styrelsen för GTFF

Annonsering
Annonsering får endast ske på officiella anslagstavlor.

Bad
Nyttjande av badstränder eller badklippor sker under eget ansvar. Tag hänsyn till övriga badande och omgivning. Uddsjön har badförbud eftersom det är vår vattentäkt. Angöring med båt på badplatserna skall ske restriktivt med tanke på risker för badande.

Bilar

Långtidsuppställning av bilar på föreningens område är inte tillåtet.
Under GTK´s klubbmästerskap (fredag v.30 –t.o.m. .söndag v. 31) gäller förbud mot fordonstrafik ner till tennisbanan, förutom för de 2 medlemmar som bor ”innanför” tennisbanan.

Båthållning och bryggor

Större båtar får inte vinterförvaras på föreningens område utan särskilt tillstånd. Mindre båtar får vinterförvaras på lämpliga ställen inom området enligt anvisningar av kvartermästaren. Båtuppläggningsplatser på allmän mark skall hållas rena från pallningsvirke och motsvarande. Kvartermästare i samverkan med närboende anvisar plats om materielen inte kan förvaras på egen tomt. Kvarliggande, ej sjösatta båtar får inte vara störande för omgivningen. Sjöodugliga båtar skall borttransporteras genom ägarens försorg. Styrelsen kan föreslå kontrollavgift om så inte sker.

Båtar får inte ligga upplagda på badstränder under tiden 15/6 – 1/9. Under övrig tid får bara båtar som inte kräver vårrustning (exv. slipning och målning) ligga där. Alla upplagda båtar ska vara märkta med ägarens namn och tomtnummer. Alla båtar som förtöjs vid föreningens bryggor ska vara ansvarsförsäkrade. Alla bryggor, på föreningens mark, ska vara uppmärkta med ägare/brukare!

Eldning

Öppen eld för grillning inom föreningens allmänningar får inte ske på andra platser än de som föreningen anvisat eller anlagt. Vid eldning av ris m.m. på allmänningar eller enskild tomtmark görs alltid anmälan till Södertörns Brandförsvarsförbund 721 22 00.

Enskilda avlopp

Brunnar och infiltrationsbäddar som anläggs på, eller påverkar GTFF´s mark, måste i förväg godkännas av GTFF´s styrelse. En del tomter har fått föreningens skriftliga tillstånd att anlägga del av sin avloppsanläggning på föreningens mark. Dessa anläggningar är förknippade med villkor, bl.a. står medlemmen för allt underhåll och är ensam skyldig att bekosta och ombesörja flytt av sin anläggning i de fall föreningen behöver använda marken för andra ändamål. Säljs tomten följer rätten att ha anläggningen enligt avtalet med till nästa medlem, men också de skyldigheter som står angivna i avtalet.

Fiske

För fiskets bedrivande på föreningens område gäller allmänna lagar och kungörelser. Utöver dessa gäller för GTFF tilläggsföreskrifter enligt nedan: Make/maka, föräldrar och barn till medlem får fiska med iakttagande av inskränkningar och skyldigheter, som gäller för medlemmar. Detta gäller även gäster till medlem i närvaro av denne eller någon av dennes angivna anhöriga. Alla utlagda redskap skall vara tydligt märkta med ägarens tomtnummer. Omärkta redskap skall omedelbart rapporteras till fisketillsynsman för omhändertagande.

Utöver vad som stadgas i lag och allmänna kungörelser är det förbjudet:

a) att fiska med ryssja, ståndkrok, sax, flytande långrev, mjärdar, nät, med undantag av mört- och löjnät samt mörtstugor vintertid. Fiske med nät är dock tillåtet inom det vattenområde som framgår av särskild fiskekarta.

b) att fiska i Uddsjön.

c) att i Guldbodasjön fiska med nät, ryssja, kasse eller liknande redskap.

d) att fånga mer fisk än vad som används i eget hushåll.

e) att sälja fångad fisk.

Vid överträdelse av bestämmelserna i denna paragraf skall utöver vad som beivras enligt lag den felande första gången av styrelsen tilldelas varning. Vid upprepad förseelse förverkas redskapen och får styrelsen utta kontrollavgift. Uppstår meningsskiljaktigheter mellan enskilda medlemmar eller grupper av medlemmar angående fiskets utövande, skall de tvistande i och för medling hänskjuta saken till styrelsen. Kan inte förlikning uppnås på detta sätt skall saken upptas på nästkommande föreningsstämma, vars beslut de tvistande vid äventyr av förlust av fiskerätten är skyldiga att rätta sig efter.

Medlemsansvar

Allemansrätten gäller inom föreningens gemensamma områden. Observera att allemansrätten även innebär skyldigheter. Som delägare i föreningens gemensamma områden är varje medlem ansvarig för att dessa områden underhålls och utvecklas på ett för föreningen nöjaktigt sätt.

Varje medlem ansvarar för underhåll av allmänt område i direkt anslutning till egen tomt och väg. Skogsvård Varje kvarter organiserar så långt möjligt omhändertagande av stormfällda träd och grenar och återställning av kvarterets gemensamma område. Fällning av enstaka träd inom föreningens allmänningar får endast ske efter samråd med kvartermästaren och närboende, om samförstånd inte kan nås förs frågan till styrelsen för beslut.

Vattendistribution

Föreningens sommarvattenanläggning får för bevattning av rabatter och grönytor endast användas mellan kl. 20:00 och 08:00. Bevattning ska ske restriktivt. Trädgårdspooler (motsv.) kan, under vissa förutsättningar, få fyllas eller kompletteras med föreningens sommarvatten efter godkännande av vattenmännen. Godkännande måste inhämtas inför varje påfyllningstillfälle så att vattenmännen kan bedöma vattentillgången.

Vattenområden

Båt- resp. badbryggor får inte anläggas inom GTFF´s allmänningar utan skriftligt tillstånd från styrelsen. Anläggande av bryggor kräver bygglov. Bryggor skall underhållas alternativt skall platsen återställas i det skick platsen var före byggnationen. Utläggning av svajbojar på föreningens vatten får endast ske efter skriftligt tillstånd från styrelsen. Gäller inte bojar för förtöjning vid bryggor.
Medlemmar och gäster är skyldiga att visa gott sjömanskap vid förtöjning, framfart och vistelse inom föreningens vattenområde.

Viltvård

Inom föreningens område strövar vilt; främst rådjur och älg. Viltvården regleras inom föreningen av utsedd jaktvårdsledare. Jakt är förbjuden utan jaktvårdsledarens särskilda tillstånd.

Vägar

Regler för föreningens vägar beslutas av Guldboda Samfällighetsförening. Infarter från gemensam väg till tomt är enskild tomtägares ansvar. Enskild vägdragning på föreningsgemensam mark får endast ske efter skriftligt tillstånd av GTFFs styrelse. Kostnader för anläggning och underhåll av sådan vägdragning bekostas av den enskilde tomtägaren. ATV (fyrhjulingar) får endast framföras på våra bilvägar. Dispens från detta kan endast lämnas av Länsstyrelsen, efter godkännande av markägaren (läs GTFF).