Bygg & Kartor

Riktlinjer för GTFF:s handläggning av bygglovsfrågor

Bakgrund
När någon fastighet på området vill göra en avvikelse (ofta mindre) ifrån byggreglerna så måste Stadsbyggnadskontoret (kommunen) ta in grannarnas synpunkter. Då får GTFF automatiskt en förfrågan eftersom GTFF alltid är granne. För att tydliggöra hur styrelsen tänker, resonerar och som beslutsstöd har vi tagit fram detta dokument med riktlinjer.

Viktigt att förstå är att Stadsbyggnadskontoret (kommunen) har beslutsrätten.
Här följer några exempel på vanliga ärenden:
1. Man vill bygga 155kvm istället för 150kvm (max enligt detaljplan)
2. Man vill placera sitt bygge närmare sin granne eller allmänning än de normalt 4,5
resp. 6m (enligt detaljplan)
3. Man vill bygga lite högre än vad detaljplan medger

Riktlinjer
GTFF finner ingen anledning att säga nej till mindre planavvikelser om de inte påverkar den närmaste omgivningen negativt. GTFF försöker ta hänsyn till våra allmänningar och hur de upplevs/används av övriga medlemmar samt om byggärendet på annat sätt kan störa/inverka negativt för föreningen och övriga medlemmar

När GTFF svarar som granne så bevakar GTFF intresset för samtliga de medlemmar som inte tillfrågats såsom varande närmaste granne. De närmaste grannarna svarar för sig själva. GTFF för inte enskild medlems talan.

Om eventuella meningsskiljaktigheter uppstår emellan frågande och närmaste grannar försöker GTFF om möjligt hitta en möjlig lösning som passar båda parter. Rollen som medlare tar GTFF normalt sett inte på sig. Den rollen samt rollen som beslutsfattare har kommunen.

En faktor som kan ha en negativ påverkan på vår ”rekommendation till kommunen” är om ansökan inkommer efter påbörjad byggnation eller om ansökan inkommer då bygget påbörjats utan bygglov. Detta eftersom byggnationen kan påverka omgivningen negativt under många år.

I normala fall tillstyrker styrelsen mindre avvikelser om ingen uppenbar anledning till avslag finns.

Vid all form av byggnation skall hänsyn visas till den närmaste omgivningen och behöver områdets allmänning utnyttjas skall GTFF alltid tillfrågas.