Föreningsavgift

I GTFF betalas årligen en medlemsavgift, en markvårdsavgift och en vattenavgift. Dessutom betalar medlemmar också för våra gemensamma vägar, men vägarna hanteras av en separat samfällighet; Guldboda Vägsamfällighet. Storleken på de olika avgifterna fastställs årligen på föreningens stämma.

Medlemsavgift 700 kr, erlägges endast en gång per medlem oavsett antalet ägda tomter.

Markvårdsavgift 1100 kr per tomt. För varje tomt finns möjlighet att minska avgiften med 400 kr genom fyra timmars eget arbete under städdag eller efter överenskommelse med kvartermästaren.

Vattenavgift 300 kr debiteras per tomt som ligger inom täckningsområdet för föreningens stamnät.