Stadgar

OBS, Nedanstående stadgar GÄLLER INTE!, OBS
Det är ett förslag för framtiden om det finns några som vill ta över och driva föreningen.
Jag tog de stadgar vi har i Västerudds bryggförening (fasta bryggan) och anpassade så gott jag kunde.
Som ett förslag att bygga vidare på för de som ev. tar över.
/Håkan

Västerudds Bastuförening
STADGAR för Västerudds Bastuförening
Antagna vid konstituerande sammanträde
den 10 januari 2013

Namn: Västerudds Bastuförening

 1. Ändamål
  Föreningen har till ändamål att uppföra, nyttja och underhålla en bastu vid Västerudd på Muskö i Haninge kommun. Föreningen är ideell.
 2. Andelar
  Medlemmar i föreningen har var sin andel per fastighet, motsvarande ett insatskapital av minimum tvåtusen kronor.
  Eller har betalt en eller flera av 4 stycken årsavgifter på 500 kronor.
  Andelen berättigar medlemmen att använda bastun.
 3. Medlemskap
  Medlem kan endast vara den, som är lagfaren ägare till tomt å södra Muskö samt medlem i Guldboda Tomtägare och Fiskevårdsförening.
  Vid utträde ur föreningen upphör medlemskapet automatiskt.
  Om medlem utesluts ur föreningen eller utträder av annan anledning, äger han ej rätt att återkräva sitt inbetalade andelskapital eller erlagda avgifter.
 4. Överlåtelse
  Medlems rätt till bastuplats får inte överlåtas till annan än den, som är berättigad till medlemskap i bastuföreningen enligt dessa stadgar.
  Försäljning eller upplåtelse är inte giltig förrän den prövats och godkänts av föreningens styrelse.
 5. Förpliktelser
  Varje medlem är skyldig att för sin andel inbetala vad som utöver erlagt andelskapital, kan erfordras för bastuns färdigställande och löpande underhåll. Eventuellt överskott skall förvaltas av styrelsen för kommande behov.

Varje medlem är ansvarig för skada, som kan uppkomma genom otillåten eller felaktig användning av bastun. Styrelsen är berättigad att utkräva och fördela ev. ersättning. Bastuplatsen utgör pant för ev. uppkommande ersättningsskyldighet
Medlem är även ansvarig för familjemedlemmars och ev. gästers åtgärder.

 1. Ordningsregler
  Bastun skall hanteras aktsamt.
  Ta med egen ved, städa och ta med skräp hem efteråt.

Medlem får inte företa tekniska förändringar å bastun utan godkännande av styrelsen.
Bastun får ej belamras med lösa föremål.
Styrelsen skall i övrigt meddela de föreskrifter som erfordras för bastuns användning.

 1. Föreningsstämma
  Föreningsstämma skall hållas då styrelsen så beslutar eller om minst två tredjedelar av föreningens medlemmar begär det.
  Föreningsstämma skall välja styrelse för tiden intill nästa föreningsstämma.
  Föreningsstämma är beslutsmässig då hälften av medlemmarna är närvarande.
  Vid föreningsstämman skall föreningens räkenskaper för föregående och löpande år finnas tillgängliga.
  Kallelse skall ske med e-post till den av medlemmen till GTFF uppgivna e-post adress senast 14 dagar före utsatt dag.
  Röstning sker öppet. Varje medlem har en röst.
 2. Styrelse
  Styrelsen har sitt säte i Stockholm.
  Styrelsen skall bestå av minst tre medlemmar och högst sju medlemmar.
  Styrelsen sammankallas av ordföranden på lämpligt sätt.
  Föreningens firma tecknas av två av styrelsens ledamöter i förening.
 3. Revision
  Om någon medlem så fordrar skall föreningens räkenskaper granskas av revisor, som utses av föreningsstämman.
 4. Påföljder
  Medlem som inte inom tre månader efter anmodan fullgör sin betalningsskyldighet gentemot föreningen, kan genom beslut av styrelsen uteslutas och mister därmed sitt medlemskap automatiskt.
  Styrelsens beslut om uteslutning kan omprövas av närmast påföljande föreningsstämma, för vilken styrelsens beslut skall redovisas.
 5. Ansvar
  För föreningens förbindelser svara endast dess tillgångar. Styrelsen får inte ikläda föreningen ekonomiska förpliktelser utan att medlemmarna i förskott inbetalt erforderliga medel.
  Föreningens medlemmar är utan personligt ansvar utöver det som föreskrivits i dess stadgar.
 6. Särskilda bestämmelser
  Medlemskap i föreningen är inte giltigt och bastuplats får ej tagas i bruk av medlem förrän denne genom underskrift å dessa stadgar förbundit sig att respektera vad däri föreskrivits.
  Om fråga eller tvist uppkommer, som inte är förutsedd i dessa stadgar skall tillämpliga bestämmelser i gällande lag om ekonomiska föreningar i tillämpliga delar komplettera dessa stadgar.
 7. Skiljedomsklausul
  Om tvist skulle uppstå angående de förhållanden som berörs av dessa stadgar, skall den avgöras genom skiljedom såsom föreskrivs i lag.
  Tvisten skall avgöras av en skiljeman, som utses av Styrelsen för Guldboda Tomtägarförening.